ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี>>(ทัวร์FRA-EK006) article

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี>>(ทัวร์FRA-EK006)

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เดินเล่นเมือง ไลป์ซิก (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” เยือนเมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city ตื่นตากับเหมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์และมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์(Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี กำหนดการเดินทาง 8-16, 22-30 มิ.ย. 2559
กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2016-06-08 9 วัน G3FRAEK160608A1 EK 55,900 ติดต่อเรา
2016-06-22 9 วัน G3FRAEK160622A1 EK 55,900 ติดต่อเรา

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดูไบ
17.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Go Holiday Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.35 น.

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373

วันที่ 2 : ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
00.50 น. 

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

03.20 น.

ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK43

08.50 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นำเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย เดินทางสู่เมืองไลป์ซิก (Leipzig) เมืองสำคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า เมืองแห่งวีรบุรุษ ไลป์ซิกได้ชื่อนี้มาเนื่องจากประชากรในเมืองมีส่วนร่วมที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนนำไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ด้วยการออกมาชุมนุมตามท้องถนน เพื่อต่อต้านการปกครองระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตหนุนหลังอีกทั้ง “โยฮันน์ วูล์ฟกัง วัน เกอเธ่” นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเมืองไลป์ซิกว่าเป็น “ปารีสน้อย” เนื่องจากเป็นเมืองที่สวยงามหนึ่งในเมืองศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของยุโรปสมัยกลางอีกด้วย ชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน นักเรียน นักศึกษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่งรวมสินค้าอย่างดีเลิศ ทำให้เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมืองที่รํ่ารวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ล้วนอยู่ใน ยุคบาร็อค โดยผสมผสานเข้ากับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH LEIPZIG MESSE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำเดินทางสู่เมืองพอตทสดัม (Potsdam) เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์ก อดีตที่ประทับของกษัตริย์และเจ้าผู้ครองเยอรมันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เมืองศูนย์รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญศิลปะแขนงต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารจีน
บ่าย นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี (Sanssouci Palace) เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย สร้างขึ้นในศิลปะแบบโรโคโค โดยสถาปนิกชื่อ จอร์จ เวนซเลาส์ ฟอน คโนเบิลสดอร์ฟฟ์ เป็นพระราชวังที่พระเจ้าฟรีดริชโปรดปรานมาประทับในฤดูร้อน และใช้เป็นที่หลบจากความวุ่นวายในพระราชพิธีต่างๆที่เบอร์ลิน จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังที่แปลว่า“ไกลกังวล” พระราชวังเป็นอาคารชั้นเดียวที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆเพียง 10 ห้อง หลังจากหมดรัชสมัยของพระเจ้าฟรีดริช พระราชวังซองส์ซูซี ยังเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายเยอรมันจนเมื่อราชวงศ์โฮเฮ็นซอลเล็นมาสิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการรวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 ก็ถูกนำกลับมาฝังบนเนินที่ซ็องซูซีตามพระราชประสงค์เดิมของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซูซีและอุทยานได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใต้ชื่อว่า "พระราชวังและสวนแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน” จากนั้นนำท่านสู่กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน หนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  GRAND CITY BERLIN EAST หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านชมอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน (The Berlin Wall) เข้าสู่อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน ฉากต่างๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที่ 13 สิงหาคม 1961 วันเริ่มการสร้างกำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่านบนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก นำท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie ) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย จากนั้นไปชมเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้วพาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบันเดนบรูก  (Brandenburg)ประตูสัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วยศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ครั้งสาธารณะรัฐไวมาร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองเดรสเดน (Dresden) ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองนี้ได้กลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซนี่อีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ.1990 หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อย่างมีขั้นตอนอันสืบเนื่องมาจากผลแห่งการทำลายล้างของสงครามโลกครั้งที่สอง นำท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดน ชม โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche) อดีตฐานรากของเมืองที่วางไว้ตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 ที่ทิ้งร่องรอยของการทำลายล้างในสมัยสงครามโลกที่กำลังได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน ผ่านชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (The Semper Opera House) ที่มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี ผ่านชมพระราชวังสวิงกอร์ (Zwinger Palace)ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อคบนฝั่งแม่น้ำเอลเบ้ ที่ตกแต่งอย่างงดงามด้วยน้ำพุและรูปปั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม WYNDHAM GARDEN DRESDEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : เดรสเดน – วรอตสวัฟ - คราคูฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองมีความหลากหลายและการเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมความงามของเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world)นำท่านถ่ายรูป กับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่าศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนำของโลก ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุคศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, และที่คุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (Krakow) บ้านเกิดองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์     ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมันตั้งแต่ โรมาเนสก์, กอธิค, เรอเนสซองส์, บาร็อก, ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค และอาร์ตนูโว
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 : คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า - คราคูฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านสู่เหมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) ตั้งอยู่ที่เมืองวิลิชก้า เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์แห่งนี้มีประวัติการทำเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถือเป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมืองเกลือ ที่มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชั้น ลึกลงจากพื้นดินถึง 327 เมตร ยาวกว่า 300 กิโลเมตร ภายในเหมืองห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด โดยสมัยก่อนเกลือมีค่าดุจทองคำ เพราะใช้ในการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเลเกลือใต้พื้นดิน ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคราคูฟ  ชมป้อมปราการ Barbacan อายุกว่า 600 ปีชมจัตุรัสใจกลางเมือง ทีเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซ็นต์แมรี่ (Church of St. Mary)โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงถึง 81 เมตร ให้เวลาท่านได้อิสระตามอัธยาศัยเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก หรือ แฟชั้นจากห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงของยุโรป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 : คราคูฟ - ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - บราติสลาวา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์(Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ต้องการก่อสร้างเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดัดแปลงตามความต้องการของนาซีและเริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะได้เห็นของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกให้มาอยู่ ที่นี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามี น้ำหนักรวมกว่า 7 ตัน และชมห้องอาบน้ำ ห้องที่พวกนาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ กล่าวกันว่าสถานที่นี้มีคนตาย กว่า 1.5 ล้านคน โดนเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก โบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ  โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA  หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 : บราติสลาวา – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883 จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786 ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
18.00 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเวทชาท เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
22.45น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 126
วันที่ 9 : ดูไบ – กรุงเทพฯ
06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.55น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  
 

 

อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 8 มิถุนายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 55,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 55,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 62,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 55,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-DXB 2016-06-08 20.35-00.50+1 EK EK373
2 DXB-FRA 2016-06-09 03.20-08.50 EK EK043
3 VIE-DXB 2016-06-15 22.45-06.20+1 EK EK126
4 DXB-BKK 2016-06-16 09.40-18.55 EK EK372

 

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 มิถุนายน 2559
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 55,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 55,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 62,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 55,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-DXB 2016-06-22 20.35-00.50+1 EK EK373
2 DXB-FRA 2016-06-23 03.20-08.50 EK EK043
3 VIE-DXB 2016-06-29 22.45-06.20+1 EK EK126
4 DXB-BKK 2016-06-30 09.40-18.55 EK EK372
 

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล 
(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 9x2 = 18 ยูโร)
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (เยอรมนี) 
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต ***
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทำการ 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด ฉีกขาด มีรอยขีดเขียน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามสวมแว่นตา หรือเครื่องประดับ ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ แนะนำให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจำนวน 4 รูปนะคะ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)

4. หลักฐานการทำงาน 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไป Europe เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน)
4.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย

5. หลักฐานการเงิน 
5.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วยนะคะ *****
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจำ ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสำเนามาทั้ง 2 เล่ม
• หากในสำเนาบัญชีบุ๊คแบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนำให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
5.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีเด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย

7. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์

8. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่ง ให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ ถูกปฏิเสธวีซ่าได้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจอง :

1. กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท (และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วัน )
2. โอนเงินมาที่บัญชีดังรายละเอียดแจ้งและส่ง FAX ใบ PAY –IN มาที่ หมายเลขโทรสาร 02-807-5566
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี

วิชาญชัย  บุญแสง

ไทยพาณิชย์

สะพานใหม่

หมายเลขบัญชี

ออมทรัพย์

*** หมายเหตุ : การโอนเงินจะต้องโอนเงินเข้าในบัญชีนี้เท่านั้น
สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-807-5566 อีเมล์ : info@touronholiday.comทัวร์ยุโรป

ไฮไลท์สเปน (มาดริด - บาร์เซโลน่า) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามคัมป์นู ชมโชว์ระบำฟลามินโก้ อันตื่นเต้นและเร้าใจ >>(ทัวร์ MAD-EK001)
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) (ทัวร์ CDG-TG001) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)<<เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ>>(ทัวร์AMS-BR002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป>>(ทัวร์ VCE-EK002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK << ขึ้นรถไฟชมวิวอันสุดสวยงามจุงเฟรายอร์ค >>(ทัวร์ VCE-EK003) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<ชมเมืองปอร์โตฟิโน เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก >>(ทัวร์ BLQ-EK002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป 7 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(ทัวร์ MXP-EK006) article
ทัวร์โมโนอิตาลี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย TG<<นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย>> (ทัวร์ FCO-TG001) article
ทัวร์อาบูดาบี - ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) <<ขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก >>(ทัวร์ ZRH-EY001) article
ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี ชาร์จาห์ 6 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<นำท่านขึ้นชั้น 124 ของเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก >>(ทัวร์ DXB-EK005) article
ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK (ทัวร์ DXB-EK004) **พิเศษ นำท่านขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก ** article
ทัวร์อาบูดาบี ฝรั่งเศส (ดูไบ – ปารีส – ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY) <<นำท่านขึ้นเบิร์จคาลิฟา” ตึกที่สูงที่สุดในโลก เข้าชมความงามของปราสาทเชอนงโซ >>(ทัวร์ CDG-EY002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR << เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ >>(ทัวร์CDG-BR002) article
แกรนด์ A โปรตุเกส สเปน(โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH) <<เที่ยวเมืองไวน์ชื่อดัง เมืองปอร์โต้ เข้าชม พระราชวังหลวง แห่งกรุงมาดริด>> (ทัวร์ LIS-LH003 )
แกรนด์ B โปรตุเกส สเปน(ลิสบอน เซบีย่า กอร์โดบา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH)<<ตื่นตากับมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก>>(ทัวร์ LIS-LH004 ) article
ทัวร์โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) <<ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป>>(ทัวร์ MXP-QR001) article
ทัวร์โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) << ตื่นตากับมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่าซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก >>(CMN-EK002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนีตอนใต้ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH) <<เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก และปราสาทนอยชวานสไตน์ >> (ทัวร์ FRA-LH002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนีตอนเหนือ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซ่า (LH)<<ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2>>(ทัวร์ FRA-LH001) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี (โรม) 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป>>(ทัวร์ CDG-EK001) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR << เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ >>(ทัวร์CDG-BR002) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)<<ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ดินแดนแห่งเสรีภาพ >>(ทัวร์ CDG-EY001) article
ทัวร์โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) <<ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป>>(ทัวร์ MXP-QR001) article
ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชมแหลมโรกา จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป >> (ทัวร์LIS-EK003) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ <<พิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต >>(ทัวร์ ZRH-QR001) article
ทัวร์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ <<เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป ณ ยอดเขาจุงเฟรา>>(ทัวร์ ZRH-LX001) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ <<เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย ชมหลังคาทองคำ>>(ทัวร์ MUC-QR005) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม, หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล >>(ทัวร์ FCO-EK003) article
ทัวร์โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)<<ถ่ายรูปสนุกๆกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง >>(ทัวร์ FCO-QR001) article
ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ – ฝรั่งเศส (นอร์มังดี) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) <<ขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก >>(ทัวร์ CDG-EY004) article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปอิตาลี ลิกูเรีย 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<ชมเมืองปอร์โตฟิโน เมืองสวยริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก >>(ทัวร์ BLQ-EK002) article
ทัวร์อาบูดาบี - ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) <<ขึ้นเบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก >> article
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี เช็ก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด (EY)<<>เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี >(ทัวร์RFA-EY002)
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ << เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ >>(ทัวร์CDG-QR002) article
Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)