ReadyPlanet.com


ราชบุรี นครปฐม


รู้จักราชบุรีและนครปฐม จ. นครปฐมอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตาม ถ. เพชรเกษมเพียง 50 กม.และหากจะไป จ. ราชบุรีก็ไปต่ออีก 50 กม. เท่านั้น จ. นครปฐมเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของพระปรมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และแหล่งของอร่อยตามย่านเก่าริมแม่น้ำนครชัยศรี ดังเช่น ตลาดดอนหวาย (อ.สามพราน) ตลาดน้ำวัด พระราชวังสนามจันทร์ ลำพญา (อ. บางเลน) ตลาดท่านา (อ. นครชัยศรี) เป็นคนส่วน จ. ราชบุรี ก็มี อ. สวนผึ้ง ดินแดนแห่งสายหมอกและอากาศอันหนาวเย็นแห่งหุบเขาตะนาวศรี เป็นที่กล่าวขวัญถึงมากในหมู่นักท่องเที่ยวในแง่ประวัติศสตร์ ทั้งราชบุรีและนครปฐมมีพัฒนาการตั้งเป็นสังคมชุมชนมาแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏโบราณวัตถุสถานที่ขุดกันพบจำนวนมาก ด้านภูมิประเทศ จ. นครปฐม และ จ. ราชบุรี มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน ทั้งแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง รวมไปถึงคลองดำเนินสะดวกที่บุคขึ้นเชื่อมแม่น้ำทั้งสองสายแหล่งน้ำเหล่านี้นำความชุ่มชื้นมาสู่ผืนดินส่งผลให้เป็นพื้นที่เรือกสวนไร่นาที่ แม่น้ำแม่กลองสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

ขอขอบคุณบทความคุณภาพจาก ดูหนังออนไลน์ 

ภูมิประเทศอันอคมสมบูรณ์นี้นำพาผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด บางกลุ่มสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่นชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามาเป็นช่างปั้นโอ่งมังกรใน จ. ราชบุรี รวมถึงชาวจีนริมแม่น้ำนครชัยศรีในเบต จ. นครปวูม ที่เข้ามาค้าขาย เพาะปลูก และเลี้ยงสุกร กระทั่ง จ. นครปรมคิดอันดับคันๆ ของจังหวัดที่มีการเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มปัจจุบัน จ. ราชบุรีมียุทธศาสตร์เพื่อพัฒนไห้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ศูนย์กลางความเจริญแห่งภาคตะวันตก ในขณะที่ จ. นครปฐมเป็นเมืองศูนย์กลางทาการศึกษา เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อ

เสียงระดับประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยศิลปาก (สนามจันทร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เป็นต้น สภาพธรรมชาติหากมองภาพรวมบนแผนที่ประเทศไทย จะเห็นพื้นที่ จ. นครปรม และจ. ราชบุรี มีอาณาเขตต่อเนื่องกันเป็นผืนเดียวรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยม

ผืนผ้าวางตัวเป็นแนวยาวเฉียงขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางด้านตะวันตก (0. สวนผึ้ง อ. บ้านคา จ. ราชบุรี) มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนธรรมชาติ เทือกเขาสูง นอกจากนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ลูกปัด ภาชนะดินเผา ที่ ต. โพหัก อ. บางแพ จ.ราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในที่รบใกล้ทะเลมากที่สุด นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่า ในอดีตชุมชนแห่งนี้นจะดำรงชีพสัมพันธ์กับทรัพยากรในทะเล แทนการดำรงชีพในป่าเขาสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 6-11 ทั้งราชบุรีและนครปฐมต่างเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสำคัญ คือ เมืองดูบัวในเขต จ. ราชบุรีและเมืองนครชัยศรีหรือนครปฐมโบราณ โดยเฉพาะเมืองนกรชัยศรีนั้นนับเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีนาคใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 กม. ยาวเกือบ 4 กม. และมีพัฒนาการสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 1100 กระทั่งแทนที่เมืองอู่ทอง(สุพรรณบุรี) ซึ่งมีความเจริญอยู่ก่อนหน้ามีตำนานเล่าว่า พระเจ้าไชยศิริ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์พระเจ้าทอง เป็นผู้สร้างเมืองนครชัยศรีขึ้น โดยอพยพผู้คนจากเมืองอู่ทองมาตั้งเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองไชยศิริ (หรือนครชัยศรี) ตามพระนามของพระองค์มีการค้นพบโบราณสถานในเมืองนครชัยศรีเป็นจำนวนมากเจดีย์ที่น่าสนใจและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองท่าซึ่งมีการติดต่อกับผู้คนในภูมิภาคอื่น ดังเช่นรูป พระประโทณเจดีย์นักรบ รูปลายเส้ใบหน้าชาวอาหรับบนแผ่นอิฐโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งคือพระประธม หรือพระปรมเจดีย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกนอกดูเมือง นับเป็นประจักษ์พยานที่เก่าแก่

              แวะไหว้พระปฐมเจดีย์ ก่อนเที่ยวสวนผึ้งสมัยก่อนถ้าจะลงใต้ต้องผ่านข้าตัวเมืองนครปฐม แต่เมื่อมีการตัดถนนหนทางใหม่ มีถนเลี่ยงชุมชนเมือง การเดินทางก็สะดวกขึ้น ไม่จำเป็นต้องผ่านเข้าไปในตัวเมืองนครปมอีก และการที่ยวดยานที่เคยคลาคล่ำในตัวเมืองนครปฐมกลับลคนอยลงนี้ ยังทำให้ชุมชนเมืองแห่งนี้มีบรรยากาศน่าเดินเที่ยวชมมากขึ้นด้วยเหตุที่เป็นเมืองทางผ่าน บางคนจึงหลงลืมว่า จ. นครปฐมมีสิ่งน่าสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งของกินเลื่องชื่อ โคยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนครปฐมเป็นเมืองเก่แก่ มีวัดวาอารามเป็นที่ประคิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่คู่เมืองมาเนิ่นนาน ดังเช่นองค์พระปฐมเจดีย์ (องค์เดิมที่อยู่ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบัน) มีประวัติเก่าแก่ไปถึงสมัยสุวรรณภูมิ ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย กษัคริย์ผู้ทรงศรัทธในพุทธศาสนา ที่มีสมณทูตเผยแผ่ธรรมไปทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวาง พระปฐมเจดีย์จึงเสมือนการหยั่งรากลึกของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ และที่สำคัญคือ เป็นที่ประคิษฐานพระพุทธรูปสำคัญที่มีมาแต่ครั้งโบราณ อย่างพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปสำริดปางห้ามญาติ ศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยนี้มีความงดงามกว่าสมัยอื่น นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปโบราณอีกหลายองค์ เช่นพระพุทธรูปศิลาประทับห้อยพระบากปางวิตรรกะหรือปางแสดงธรรม สมัยทวารวดี เป็นต้นผู้ตั้งกระทู้ หมวยหมวย :: วันที่ลงประกาศ 2020-09-11 16:52:01


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล