ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ประเทศอเมริกา article

Tour On Holiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป เป็นต้น
ทัวร์ในประเทศ : เกาะช้าง เกาะล้าน และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : การบินไทย (Thai airways) แอร์เอเชีย และสายการบินชั้นนำของโลกอีกมากมาย
เลือกใช้บริการกับ บริษัททัวร ชั้นนำของเมืองไทย Tour On Holiday.com
 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่าประเทศอเมริกา

สถานฑูตอเมริกา

ที่อยู่: 120-122 ถ.วิทยุ กทม.10500
โทรศัพท์: 02-2054000
เวปไซต์:
http://bangkok.usembassy.gov/ 
                                                         วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 07.30 น.-16.00 น. 
                                                         วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 07.00 น.-09.00 น. 
                                                         เปิดรับคำร้องสำหรับเข้าเมืองชั่วคราว 
                                                         วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 14.00 น.-15.30 น. 
                                                         รับหนังสือเดินทางที่ผ่านการอนุมัติ (โดยทั่วไปจะเป็นวันถัดจากวันยื่นคำร้อง)
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอเมริกา
 
        1.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างในเล่ม สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
        2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 x 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
        3.คำร้องขอวีซ่า OF – 156 ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ สามารถขอรับเอกสารดังกล่าวบริเวณด้านหน้าหรือท่านสามารถ ข้อมูลการขอวีซ่าล่าสุด (7 มีนาคม 2552) ชมทาง อินเตอร์เน็ทได้ที่
http://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx 
        4.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ตัวจริงทั้ง 2 ส่วน จากที่ทำการไปรษณีย์ (ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุก แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้นไปรษณีย์สาขาย่อย) อัตราค่าธรรมเนียม 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าค่าเงิน บาทไทยในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้กรณี ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า
        5.รูปสี ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว หรือ 4 ซ.ม. X 4 ซ.ม. (พื้นสีอ่อน และไม่รับรูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) 
        6.หลักฐานถิ่นที่อยู่ของท่านภายนอกสหรัฐ : การยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ/ท่องเที่ยว หมายถึงผู้ยื่นคำร้องกำลังขอ วีซ่าเข้า สหรัฐฯ เป็น การชั่วคราว ก่อนที่ทางเราจะออก วีซ่าเข้าเมืองชั่วคราว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงให้เป็นที่พอใจ ต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านไม่มี ความ ประสงค์ที่จะเข้าไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร ผู้ยื่นคำร้องจะทำได้ โดยการแสดงหลักฐานความผูกพัน ทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ ที่มีอยู่ภายนอกประเทศสหรัฐฯ ญาติพี่น้อง นายจ้าง หรือ เพื่อนไม่สามารถ "รับประกันการเดินทางกลับ ของ ผู้ยื่นขอ วีซ่า แทนการยื่นหลักฐานดังกล่าวได้" ทางเจ้าหน้าที่กงสุล ต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ของบุคคลผู้ยื่นขอวีซ่า ว่า ผู้นั้น มีคุณสมบัติ จะได้รับวีซ่าด้วยตนเองหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ใดออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ข้อสำคัญคือเจ้าหน้าที่กงสุลพิจารณา การออกวีซ่าบนพื้นฐาน ของพระราชบัญญัติ การตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติสหรัฐฯ กฎหมายฉบับนี้ระบุว่า "เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใด ยื่นคำร้องขอวีซ่า......ภาระการพิสูจน์จะตกอยู่กับกับบุคคลผู้นั้น ในการที่จะแสดงว่า ตนมีคุณสมบัติ" กฎหมายเข้าเมืองของสหรัฐฯ กำหนด ให้เจ้าหน้าที่กงสุล ปฏิเสธคำร้อง ของผู้ยี่นขอวีซ่า หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐาน ที่เชื่อได้ว่า มิได้มีความประสงค์ต่อ การเป็นบุคคลเข้าเมืองถาวร เนื่องจากสภาพแวดล้อมแห่งครอบครัว สังคม และอาชีพ ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ทางเราจึงไม่สามารถระบุได้ว่า เอกสารใดที่ท่าน ยื่นแล้ว สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับวีซ่า อย่างไรก็ตามหลักฐานต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่กงสุล จะขอดูอยู่เสมอๆ 

            หลักฐานการทำงาน: ผู้ขอวีซ่าอาจยื่นจดหมายจากนายจ้าง ระบุถึง (1) วันที่เริ่มทำงาน (2) เงินเดือน และ/หรือเงินค่าตอบแทน อื่นๆ (3) ตำแหน่งงานชั่วคราวหรือถาวร และ (4) ระยะเวลา ที่ท่านได้รับอนุญาตให้ลางานได้ กรณีข้าราชการ และลูกจ้างของรัฐบาลไทย ควรมีใบอนุมัติการลาหยุดงานมาแสดง ผู้ขอวีซ่าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานพิสูจน์ การเป็นเจ้าของกิจการของตน ผู้ที่จะ เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อทำธุรกิจ เช่น ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมประชุม ควรมีจดหมายจากบริษัทต่างประเทศที่ท่านกำลังจะไปติดต่อมาแสดง ด้วย ในรายที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ควรแสดงหลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาของท่าน สำหรับผู้เยาว์จะต้องแสดงหลักฐานทาง เศรษฐกิจของบิดา-มารดา 

            หลักทรัพย์: ผู้ยื่นคำร้อง ควรยื่นแสดงเอกสารทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ว่าตน มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หลักฐานดังกล่าว อาจเป็น สมุดบัญชีเงินจากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์และ /หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่านควรยื่นแสดงเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ทางสถานทูตจะไม่เก็บสำเนาเอกสาร 

            หลักฐานอื่นๆ: ท่านสามารถใช้ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ภาพถ่ายพิธีสมรส และสูติบัตร เพื่อยืนยันความผูกพันทางครอบครัว หากท่านมีอาชีพ เป็นนายแพทย์ ทนายความ วิศวกร หรือสมาชิกสมาคมวิชาชีพอื่นใด ท่านควรนำใบอนุญาต การประกอบอาชีพนั้นๆ มาแสดง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอเมริกา
        สำหรับผู้ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งต้องมีวีซ่าเข้าประเทศ เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่ประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้ผู้ที่เดินทาง ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ ไม่ว่าเพื่อศึกษา ท่องเที่ยวหรือธุรกิจ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวีซ่าประเทศสหรัฐฯ แต่ทว่าขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านศาสนา (วีซ่าประเภทอาร์) ต้องเลือกประเภทวีซ่าแบบ ผู้เข้าไปทำงานชั่วคราว และต้องมีแบบฟอร์ม ไอ-797 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และ แบบฟอร์ม “Notice of Action/ Approval” จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้
 
จะยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ไหน?
        การสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าส่วนใหญ่จะจัดที่
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพฯ (U.S. Embassy in Bangkok) ผู้ยื่นคำร้องที่อาศัยและทำงานใน 15 จังหวัดตอนเหนือสุดของประเทศ สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ของตนได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) โดยจะต้องอาศัย หรือทำงาน หรือศึกษาใน 15 จังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนในรอบปีปฏิทิน 12 เดือนก่อนหน้านี้
        
        เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา ตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร น่าน พิจิตร แพร่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
       
        ผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นคำขอวีซ่าที่สถานกงสุลสหรัฐ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำเอกสารมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องสถานที่พำนักในจังหวัดเหล่านั้น การที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ใน 15 จังหวัดซึ่งสถานฑูตกำหนดไว้ ไม่เพียงพอที่จะทำให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการนัดสัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลจะไม่ดำเนินการตามการนัดหมายกับคุณ หากไม่มีเอกสารมาแสดงว่า คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ในวันสัมภาษณ์ บุตร/นักเรียนที่อาศัยหรือเรียนอยู่นอกจังหวัดเหล่านี้ อาจยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากผู้ปกครองทำงานหรืออาศัยอยู่ใน 1 ใน 15 จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ยื่นคำร้องไม่มีกำหนดนัดหมายในวันนั้น หรือไปถึงก่อนเวลาหลายชั่วโมง เขาหรือเธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในสถานทูต
แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า (ดีเอส-156, ดีเอส- 157, ดีเอส- 158)
 

 

 

 

 

.:: ข้อมูลยื่นขอวีซ่า ::.
 

 

 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่า

Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)