ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ประเทศอียิปต์ article

Tour On Holiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป เป็นต้น
ทัวร์ในประเทศ : เกาะช้าง เกาะล้าน และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : การบินไทย (Thai airways) แอร์เอเชีย และสายการบินชั้นนำของโลกอีกมากมาย
เลือกใช้บริการกับ บริษัททัวร ชั้นนำของเมืองไทย Tour On Holiday.com
 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์

สถานฑูตอียิปต์

ที่อยู่: ชั้น 42 อาคาร Las Colinas เลขที่ 6 ถ.สุขุมวิท 21กทม.10110
โทรศัพท์: 02-2620236
เวปไซต์:  
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-15.30 น.
                                               วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-12.00 น.
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์
            1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์หรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
            2. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปถ่ายจากกล้องแบบโพลาลอยด์ และหรือ ถ่ายแบบสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป 
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
            4. สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนใบหย่า (ถ้ามี) หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
            5. หลักฐานการทำงาน (เป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้นและเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราบริษัท
                • กรณีเป็นพนักงาน : หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปีที่ เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติ 
                • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
                • กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ : หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ                    
                • กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา : สำเนาบัตรนักศึกษา และหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ทั้ง 2 อย่าง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
• กรณีเป็นแม่บ้าน : ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรองชี้แจง)
            6. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) *****สถานทูตอาจขอสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน*****
                • Statement ตัวจริงที่ทางธนาคารออกให้ หรือ
                • สำเนาสมุดเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (ควรปรับสมุดเงินฝากให้ เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) ที่มีตราประทับจากทางธนาคาร หรือ
                • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ตัวจริง - ไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต) กรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใช้เวลา ประมาณ 3 วัน 
            7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือเดินทางไปกับบิดา / มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา 
                • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว : จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ ปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 
                • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น : จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ รับรองบุตรบุญธรรม
            8. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์ 
        ผู้เดินทางต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตด้วย
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์ 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่า
ธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1500 บาท
7 วันทำการ
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท  

 

 

 

 

 

.:: ข้อมูลยื่นขอวีซ่า ::.
 

 

 

 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่า

Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)