ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot

dot


Untitled Document
  

Untitled Document

 


 
 
อัตราแลกเปลี่ยน

 
 
 
Link Exchange
คำค้นหา
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี  เกาหลี บริษัททัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก การบินไทย แอร์เอเชีย thai airways จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ในประเทศ เกาะช้าง เกาะล้าน ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์จีน korea ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลีราคาถูก


ประเทศญี่ปุ่น article

Tour On Holiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ยุโรป เป็นต้น
ทัวร์ในประเทศ : เกาะช้าง เกาะล้าน และทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก : การบินไทย (Thai airways) แอร์เอเชีย และสายการบินชั้นนำของโลกอีกมากมาย
เลือกใช้บริการกับ บริษัททัวร ชั้นนำของเมืองไทย Tour On Holiday.com
 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

สถานฑูตญี่ปุ่น
ที่อยู่: 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-2078501 , 02-6963001
เวปไซต์:
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm
                                            วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-12.00 น.
                                            วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-11.15 น.
                                            วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 13.30 น.-16.00 น.
*** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า สามารถพำนักได้ไม่เกิน 15 วัน
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
    1.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างในเล่ม สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
    2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีอ่อน ไม่ใส่แว่นตาดำ และต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ 
    3.สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี) หรือสูติบัตรกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี
    4.หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้ 
    5.ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน)
        5.1.กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)
        5.2.กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 
        5.3.กรณีทำธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
        5.4.กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
        5.5.กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย เท่านั้น (ตัวจริงภาษาอังกฤษ)
        5.6.ในกรณีเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง 
                5.6.1.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการเขต (ถ้าเดินทางพร้อมบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ) 
                5.6.2.หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) 
                5.6.3.สูติบัตรกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี
                5.6.4สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
                5.6.5.ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
                5.6.6.หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา 
                5.6.7สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
                5.6.8.ข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น 
กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้
    1.เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารเหล่านี้) จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น(ถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
    2.กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้)
    อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์มของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ [ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่าแยกตามสัญชาติต่างๆ] ซึ่งจะมี ตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
หมายเหตุ
    1.หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตจะไม่สามารถรับคำร้องขอวีซ่าได้
    2.รับคำร้องขอวีซ่า ระหว่างเวลา    08.30 – 11.15 น. ที่ช่องหมายเลข 1 และ 2
    3.สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) สถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลในวันที่ยื่นคำร้อง กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่สถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางให้ใช้เวลาเร็วที่สุดคือ อีกสองวันทำการถัดไปนับจากวันที่ยื่นคำร้อง ในเวลา 13.30-16.00 น. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะติดในหนังสือเดินทางสำหรับผู้ยื่นที่ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าอาจใช้เวลาพิจารณามากกว่าสองวันทำการถัดไป เช่น ผู้ที่เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่ถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม, การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทางสถานทูตจะให้ใบนัดฟังผลและระบุว่าให้รอ [ทางสถานทูตจะติดต่อทางโทรศัพท์ให้มาฟังผลในภายหลัง] ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจจะไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆวันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสถานทูตญี่ปุ่นหลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยให้แจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล(ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข5หลัก)และหมายเลขบาร์โค้ด(ตัวเลข8หลัก) อนึ่งกรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองวันทำการจึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วกว่านี้ตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1000 บาท
3 วันทำการ
 
ท่องเที่ยว
เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
1800 บาท
 
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 

 

 

 

 

 

.:: ข้อมูลยื่นขอวีซ่า ::.
 

 

 

 

 
ข้อมูลยื่นขอวีซ่า

Escort Inter Group Co.,Ltd. (EIG)

22/5 ซอยเพชรเกษม 69  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160

Tel: 02-807-5566  E-mail : info@touronholiday.com


www.Touronholiday.com
ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเชีย ( ทัวร์ญี่ปุ่น , ทัวร์เกาหลี , ทัวร์จีน , ทัวร์ฮ่องกง , ทัวร์มาเก๊า , ทัวร์ไต้หวัน , ทัวร์อินเดีย , ทัวร์พม่า , ทัวร์เวียดนาม , ทัวร์มาเลเซีย , ทัวร์สิงคโปร์ ) ทัวร์ยุโรป ( ทัวร์อิตาลี , ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ , ทัวร์ฝรั่งเศส , ทัวร์อังกฤษ , เวลล์ , ทัวร์สก็อตแลนด์ , ทัวร์เยอรมัน , ทัวร์ออสเตรีย , ทัวร์ฮังการี , ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ) ทัวร์ออสเตรเลีย , ทัวร์นิวซีแลนด์ , ทัวร์รัสเซีย : ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เชียงราย , ทัวร์กระบี่ , ทัวร์ภูเก็ต , ทัวร์อุบลราชธานี , ทัวร์เลย : ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศ , ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ (เอเชีย,ยุโรป,ออสเตรเลีย,ตะวันออกกลาง,แอฟริกา,อเมริกา)